Proclaimer

In deze Proclaimer (of ‘Disclaimer’) wordt verstaan onder:

Weba Online NV (Naamloze Vennootschap) met zetel te Blaisantvest 12 bus 1, B-9000 Gent, ingeschreven onder het ondernemingsnummer (BTW-BE) 0534.848.793.

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met WEBA in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

1. Wat is een proclaimer?

WEBA vindt correcte informatie erg belangrijk. Zo hebben we bij WEBA geen ‘disclaimer’, maar wel een ‘proclaimer’. Het verschil? We verstoppen ons niet achter juridisch jargon. We willen daarentegen wel zorg dragen voor een volledige en onberispelijke online ervaring.

2. Wat mag ik verwachten van de WEBA website?

Je mag dan ook verwachten van WEBA dat de beschikbare informatie (teksten, beelden, promoties, producten, documenten, links, code) en functies (zoekertjes toevoegen, aanbiedingen plaatsen) actueel en betrouwbaar zijn. Vanzelfsprekend dienen de documenten als algemene informatie. Hoewel WEBA alles in het werk stelt om de juistheid van de website te verzekeren, en hiervoor alle mogelijke inspanningen levert, kan er nooit aansprakelijkheid of een resultaatsverbintenis worden afgeleid uit foutieve of onvolledige informatie.

3. Ik heb een fout of onvolledigheid in de website opgemerkt!

WEBA zal, na een eventuele melding van incorrecte gegevens, binnen de 15 werkdagen passende wijzigingen of correcties aanbrengen, of het geheel of een gedeelte van de informatie verwijderen. De Gebruiker die de foutieve gegevens aan het licht bracht, krijgt hiervan melding.

Heb je zelf foutieve of onvolledige gegevens gezien? Mail naar service@weba-online.be. We waarderen jouw hulp!

4. Rust er intellectuele eigendom op de website, teksten, beelden, documenten en/of code?

Op alle aangeboden informatie, in welke vorm dan ook (tekst, beelden, merknamen, logo’s, promoties, producten, code, documenten zoals PDF, WORD, en andere) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder de voorafgaande en schriftelijke (dit kan ook digitaal) toestemming van WEBA. Ook andere intellectuele eigendomsrechten kunnen van toepassing zijn.

5. Kan ik het WEBA-logo gebruiken?

Arsène Weba, beeldmerk met woordelementen (nummer 0509923)

WEBA, beeldmerk met woordelementen (nummer 0447447)

Onder intellectuele eigendomsrechten worden tevens verstaan merkrechten zoals Benelux- en Europese depots, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Je kan niet zomaar het logo of de naam van WEBA gebruiken. Wil je (schriftelijke) toestemming bekomen, dan dien je contact met ons op te nemen (zie titel 1).

6. Wat met links naar andere sites in de WEBA website?

URL’s (of links) die worden opgenomen in de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van WEBA, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker.

7. Vertrouwelijk karakter + toepasselijk recht

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld. Het Belgisch recht is van toepassing.