Algemene voorwaarden


1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

De webshop www.weba.be (hierna: “de Website”) is een initiatief van:

WEBA Online NV (hierna: “WEBA”, “Wij” en “Ons”),
Blaisantvest 12 bus 1
9000 Gent
België
T. 09/277 07 77
BTW BE 0534.848.793
KBO 534.848.793

service@weba-online.be

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

'Klant': Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WEBA in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan. Iedere Klant verbindt er zich toe de Producten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’: Alle goederen die het voorwerp van een Verkoopovereenkomst vormen.

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de WEBA zich ertoe verbindt de eigendom van de goederen over te dragen. Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen WEBA en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en WEBA die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Algemene voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing.

WEBA behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op productorders en de daaruit voortvloeiende Verkoopovereenkomsten.

2. Hoe komt de Verkoopovereenkomst tot stand?

WEBA besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product, zoals kleur, formaat, gewicht en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van WEBA ten aanzien van de Klant. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Klant opgegeven e-mailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien de Klant een Product wil aanschaffen uit het aanbod van WEBA moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online-ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Klant. WEBA zal uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Klant opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Verkoopovereenkomst.

WEBA kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal WEBA de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien WEBA het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Verkoopovereenkomst. De Klant heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Verkoopovereenkomst tot stand doen komen. WEBA kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de Verkoopovereenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Wat moet ik betalen?

Alle prijzen ten aanzien van Consumenten zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen (indien de Klant optreedt als rechtspersoon, kan de prijs exclusief BTW zijn). De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden andere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aan de koper medegedeeld. De eventuele verzendkosten zijn voor de Klant en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen.

De Klant is de prijs verschuldigd die WEBA in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst door WEBA worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

WEBA heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Klant wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

 • Maestro
 • Mastercard
 • Bancontact/Mister Cash
 • iDeal
 • VISA
 • Sofort

WEBA kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website. WEBA neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen.

WEBA stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. WEBA behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Verkoopovereenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt WEBA een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

Indien de Klant de factuur niet binnen deze vooropgestelde termijn voldoet, beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer WEBA na drie (3) aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen, zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau dat de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum.
De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die WEBA, als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. WEBA is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.

5. Hoe wordt mijn Product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. De bestelling is evenwel afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product toch niet op voorraad blijkt te zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien (15) dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

De uiterste leveringstermijn ten aanzien van Consumenten bedraagt 30 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer WEBA er niet in slaagt om de Producten op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) kalenderdagen te leveren, verzoekt de Klant de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer WEBA niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Klant het recht de Verkoopovereenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal WEBA spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Verkoopovereenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Wanneer een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf het ogenblik dat de Producten weer in voorraad zijn.

WEBA biedt de Klant momenteel enkele wijzen van levering aan, namelijk: zelf afhalen, een pakjesdienst voor kleine producten en materialen, en meubeltransport via Qualitrans, Servitrans of een externe transporteur voor grotere producten en materialen. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

WEBA draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

6. Herroepingsrecht

6.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. WEBA hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal WEBA de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. WEBA betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen herroepingsrecht in volgende gevallen;

-          De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht). Gedacht kan worden aan diverse design- en meubelartikelen, accessoires en toebehoren voor deze voorgenoemde (design)artikelen, en gerelateerde welke op maat of op aanvraag (kleur, grootte, samenstelling van aparte stukkken) werden samengesteld of aangepast.

-          De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);

6.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan WEBA meedelen. De Consument kan zich op dit recht beroepen aan de hand van een e-mail naar service@weba-online.be. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

 • Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument.

WEBA stelt op haar Website onder Herroepingsrecht een modelformulier ter beschikking van de Consument via dewelke deze zijn herroepingsrecht kan uitoefenen. De Consument dient dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende Producten terugsturen naar WEBA en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft WEBA het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de Producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. WEBA is gerechtigd om deze waardevermindering verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de Consument. Dit evenwel pas nadat WEBA zelf het initiële aankoopbedrag in zijn totaliteit aan de Consument heeft terugbetaald.   

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de Producten teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. WEBA verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

7. Garantie

7.1 Algemeen

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Iedere Consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde Product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde Product (non-conformiteit), voor zover de Consument deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het Product.

 • Gaat het Product defect binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, dan geldt het vermoeden dat het gebrek bestaat sinds de levering. WEBA kan het tegendeel bewijzen.
 • Wordt het defect van het Product meer dan zes (6) maanden na de levering vastgesteld, dan moet de Consument bewijzen dat het Product niet-conform was op het moment van de levering.

Verder moet WEBA, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van alle Klanten (Consumenten en Professionele Klanten) instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde Producten. Voor de Consument vindt dit stelsel toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Klant op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften.

De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

 • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
 • schade veroorzaakt door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;

7.2 Klachtindiening

Zodra de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij de Producten ontvangt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten schriftelijk communiceren aan WEBA, bij voorkeur bij aftekenen voor ontvangst en ten laatste binnen de twee (2) maanden na levering aan de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij (of binnen twee (2) maanden na factuurdatum indien de producten niet aan de Klant (konden) worden geleverd). Iedere Klant is verplicht om binnen de dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht het niet-conforme Product naar WEBA op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. In het andere geval zal de opschorting van de wettelijke garantietermijn als ongeldig beschouwd worden. De termijn van dertig (30) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk blijkt dat het Product beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de Klant het Product onverwijld terugsturen en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen.

Indien een Product door een niet-zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor eveneens een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten schriftelijk communiceren aan WEBA, binnen de twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek.

De Producten die zijn aangetast door een zichtbaar gebrek moeten terug verzonden worden naar WEBA, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.

De Producten die zijn aangetast door een verborgen gebrek moeten terug verzonden worden naar WEBA, in hun huidige staat, inclusief hun accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.

De terugzending van een niet-conform of gebrekkig Product (zowel zichtbare als verborgen gebreken) gebeurt steeds op risico van de Klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van WEBA, voor zover de Klant voldoet aan de garantievoorwaarden. De Klant die een Product onterecht terug naar WEBA verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. WEBA raadt in ieder geval aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste gebeuren binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie.

7.3 Herstel

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen.
De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Klant gefactureerde bedrag.

Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal WEBA deze opnieuw aan de Klant verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Klant. WEBA is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Klant bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

8. Overmacht

Indien WEBA door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is WEBA niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. WEBA is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij WEBA. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-( het gaat hier onder andere, niet limitatief, over: ARSENE WEBA, BNL 0509923 en WEBA – beeldmerk – 0447447), tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de privacyverklaring die raadpleegbaar is via onze Website.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Verkoopovereenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal WEBA alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van WEBA, of Verkoopovereenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Als Consument heb je ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting (zoals de Geschillencommissie Meubelen). Meer informatie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL