Welkom op onze webshop!

  • Levering in heel België
  • 10000 producten op voorraad
  • Open op zon- en feestdagen

Algemene voorwaarden


1. Een beetje informatie.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘WEBA': Weba Online NV (Naamloze Vennootschap) met zetel te Meirebeekstraat 52, B-9800 Deinze, ingeschreven onder het ondernemingsnummer (BTW-BE) 0534.848.793.

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met WEBA in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. WEBA behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van WEBA en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. WEBA kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. WEBA is bereikbaar via ‘http://weba.be’.

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

WEBA besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, gewicht, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. WEBA en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van WEBA gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. Wat moet ik betalen?

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die WEBA in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door WEBA worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden andere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Hoe moet ik betalen?

De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten en transactiekosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen.

Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt WEBA een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer WEBA na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau of juridsch kantoor die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die WEBA, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. WEBA is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

5. Hoe krijg ik mijn producten geleverd?

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product toch niet op voorraad blijkt te zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. WEBA biedt u momenteel enkele wijzen van levering aan, namelijk: zelf afhalen, DPD (www.dpd.be) voor kleine producten en materialen, en meubeltransport via Qualitrans, Servritrans of een externe transporteur voor grotere producten en materialen. De kosten voor de respectievelijke wijzen van levering worden telkens transparant weergegeven op de webshop, en bij het uitchecken van uw winkelwagen.

WEBA doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. WEBA neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Producten die niet meer in stock zijn, kunnen meestal worden bijbesteld. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, WEBA daarvan binnen de zeven (7) werkdagen op de hoogte brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen is dienen per e-mail te worden aangegeven via service@webasystems.be. Eventueel teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun originele verpakking, accessoires, en documentatie inbegrepen.

Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling. De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

6. Ik maak me zorgen rond identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude.

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt WEBA samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Betalingen worden verwerkt via het beveiligd systeem van Europabank, volgende (krediet)kaarten worden geaccepteerd: Visa, Mastercard, Mister Cash/Bancontact, Maestro, iDEAL; en via het beveiligd systeem van Sofort.

Het online betalen wordt aldus uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. WEBA meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen WEBA worden ingeroepen.

7. Ik heb een gebrek ontdekt, of ik wil een klacht indienen.

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan WEBA schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden steeds aan de bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. WEBA is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

8. Ik had graag aan mijn online aankoop verzaakt.

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de online Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Enkel voor producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan diverse design- en meubelartikelen, accessoires en toebehoren voor deze voorgenoemde (design)artikelen, en gerelateerde welke op maat of op aanvraag (kleur, grootte, samenstelling van aparte stukken) werden samengesteld. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave. Ook producten, die samengesteld moeten worden door de Koper, kunnen na samenstelling (opbouw) niet meer worden geretourneerd. De stukken kunnen afzonderlijk bezichtigd worden, maar wanneer zij gecombineerd zijn tot een afgewerkt eindproduct kan dit product door onze diensten niet verder verkocht worden. Je aankoop is in dat geval definitief.

Ook producten van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken (gedacht kan worden aan audiovisuele werken betrekking op interieurartikelen, decoratie en gerelateerde), en dagbladen, tijdschriften en magazines komen niet in aanmerking voor teruggave.

In het geval dat het herroepingsrecht kan worden ingeroepen (voor een product anders dan in bovenstaande alineas), dient het product retour gezonden te worden. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn van de garantieverlening, moet de klant het product terugsturen naar WEBA en een retour document aanvragen via service@webasystems.be . Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal WEBA binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan WEBA betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.

9. Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door WEBA geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper WEBA hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van Weba, zijn geheel op eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

10. Overmacht

In geval van overmacht is WEBA niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. WEBA is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

11. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij WEBA. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk- (ARSENE WEBA, BNL 0509923 en WEBA – beeldmerk - 0447447), tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van WEBA, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

12. Wat doen jullie met mijn persoonsgegevens?

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de WEBA website.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van WEBA, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.